Articole GeneraleComunicate de presaEducatieStiriStiri Nationale

Au început înscrierile pentru Școlile de agenți de Poliție din țară

Inspectoratul Județean de Poliție Suceava, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfășoară, în perioada 18 octombrie – 5 noiembrie 2023, activitatea de recrutare și selecție a candidaților pentru concursul de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea octombrie 2023 – februarie 2024.

Astfel, la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina sunt scoase la concurs 1340 de locuri, din care 20 de locuri pentru romi și alte 10 locuri pentru minorități. La Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca vor fi disponibile pentru această sesiune de admitere 300 de locuri, din care două pentru romi și două pentru minorități.

Candidații trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții legale și criterii specifice de recrutare:

1. să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
2. să cunoască foarte bine și să aibă capacitatea de a se exprima clar și corect în limba română;
3. să aibă capacitate deplină de exercițiu;
4. să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic (îndeplinirea condiției se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu);
5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
6. să fie absolvenți de liceu cu Diplomă de bacalaureat sau să prezinte adeverință care atestă că au susținut examenul de bacalaureat în sesiunea 2023;
7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
8. să aibă o conduită civică și morală corespunzătoare;
9. să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
10. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșire de infracțiuni;
11. să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
12. să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;
13. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale);
14. să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
15. să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ;
16. candidații care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizații sau societăți comerciale să declare sub semnătură că, odată declarați ADMIS, vor renunța la aceste calități;
17. să accepte, în situația în care vor fi declarați ADMIS, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi și libertăți cetățeneşti, conform dispozițiilor din legislația în vigoare;
18. să accepte efectuarea de verificări asupra activității și comportamentului lor, precum și verificările de securitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare, pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informații secrete de stat.

Dosarul de recrutare se constituie din următoarele documente:

 1. cererea de înscrierea, completată de către fiecare candidat în mod lizibil, semnată și datată;
 2. curriculum vitae – Europass;
 3. documente care atestă nivelul și specializarea studiilor absolvite, respectiv copii ale diplomei de bacalaureat/diplomei echivalente cu aceasta sau adeverință eliberată de către instituția de învățământ la care au susținut examenul de bacalaureat, în care se menționează notele obținute la probele de examen, media generală de bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma, precum și copie după foaia matricolă;
 4. copii ale următoarelor documente: act de identitate și certificat de naștere pentru candidat și, dacă este cazul, carnet de muncă și/sau alte acte doveditoare emise de angajator, potrivit prevederilor legale în vigoare, livret militar, certificat de căsătorie, certificat de naștere soție/soț și fiecare copil, precum și ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă;
 5. autobiografia (scrisă de mână și întocmită personal de către fiecare candidat);
 6. tabelul nominal cu rudele și soțul/soția candidatului (scris de mână și întocmit personal de către fiecare candidat);
 7. certificat de cazier judiciar/consimțământ privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar
 8. o fotografie 9×12 cm, color;
 9. adeverința medicală – tip;
 10. declarație consimțământ informat – completată de către fiecare candidat în mod lizibil și semnată;
 11. declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare;
 12. caracterizarea/recomandarea de la ultimul loc de muncă (sau de la ultima instituție de învățământ absolvită);
 13. un dosar plic (de carton, fără șină);
 14. Dovada echivalării studiilor de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naționale, în condițiile legii, în situația în care candidații au absolvit anterior studii liceale în instituții de învățământ preuniversitar acreditate din străinătate

De la condițiile de înscriere menționate anterior nu se admit derogări.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0230203112/0230203114 sau pe site-ul I.P.J. Suceava, http://sv.politiaromana.ro, Secțiunea Carieră – Admitere școli postliceale sesiunea octombrie 2023 – februarie 2024.

Articole Similare

Back to top button